ដូច្នឹងផង!! ធានាថាសើចជា១ វគ្គថ្មី ៗៗៗ , Funny Video 2017, Town Full HD TVសុំទោសចំពោះម្ចាស់ផលិតកម្ម បើសិនមិនចង់ឃើញវីឌីអូនេះក្នុង Channel របស់ខ្ញុំ…