ដូច្នឹងផង!!! ធានាថាសើចៗៗៗ វគ្គថ្មីៗៗ ពិចជាល្អសើច… Town Full HD TVសុំទោសចំពោះម្ចាស់ផលិតកម្ម បើសិនមិនចង់ឃើញវីឌីអូនេះក្នុង Channel របស់ខ្ញុំ…